मतगणनाको विस्तृत परिणाम

उम्मेदवारदलक्षेत्रपदवडाभाेट
मिना देवी पासमानजनता समाजवादी पार्टी, नेपालजलेश्वर नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१०322
सुदामा देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालजलेश्वर नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)631
सुनैना कुमारी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालजलेश्वर नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)630
जयलस देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालजलेश्वर नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)591
रिंकु कुमारी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालगौशाला नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१२594
शिवरनिया कुमारी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालगौशाला नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)११950
दाना कुमारी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालगौशाला नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)784
खुइली देवी सदाजनता समाजवादी पार्टी, नेपालगौशाला नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)474
मन्दीना देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालगौशाला नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)662
किसुन देवी चमारजनता समाजवादी पार्टी, नेपालगौशाला नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)1078
वबिता कुमारी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालगौशाला नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)727
जागो देवी चमारजनता समाजवादी पार्टी, नेपालहंसपुर नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)251
अधनिया खत्वेनीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालसबैला नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)351
ललिता देवी चमारजनता समाजवादी पार्टी, नेपालशहीदनगर नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)675
सेहन्ती कुमारी रामजनता समाजवादी पार्टी, नेपालशहीदनगर नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)967
दाना देवी महराजनता समाजवादी पार्टी, नेपाललक्ष्मीनिया गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)1037
पारो देवी मंडलजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)691
नैनावती देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)758
बेचनी देवी रविदासजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)695
सोमिन्त्रा देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)1335